Նկարչիմասին

 

ՎահանԱնանյանըբոլորիցտարբերվողևայդիսկպատճառովանփորձհանդիսատեսիհամարմիքիչբարդնկարիչէ: Նրանկարելիէանվանելերազող, փիլիսոփաևխաղաղարար: Նրամեջտեսնումենթե՛արխաիստի, ևթե՛նորարարի:  Բայցցանկացածբնորոշումանզորէնրաստեղծագործությանառեղծվածիառջև:

ՎահանԱնանյանըծնվելէ 1959 թ. հուլիսի 22-ինԵրևանում: Մանկուցհետաքրքրվումէրգեղանկարչությամբ` այնգերադասելովմնացածբոլորզբաղմունքներից: Նկարի, կոմպոզիցիայիկառուցմանևգույներիմասինպրոֆեսիոնալպատկերացումէկազմել 4 տարի /1972-1976/ ուսանելովնշանավորհայքանդակագործՍերգեյՍտեփանյանիարվեստանոցում: Արդեն 1977 թ. ԵրևանումկայացավՎահանիառաջինանհատականցուցահանդեսը: Դրանհաջորդեցին 2 այլցուցահանդեսներ` 1978 թ. և 1979 թ., նկարչիններկայացնելովարդենորպեսվաստակավորվարպետի:

Միքանիտարիշարունակ` 1980-1987թթ., ՎահանըմասնակցեցբազմաթիվհամատեղսալոնայինցուցադրություններիՄոսկվայում, ՍանկտՊետերբուրգում, Օդեսայում` ավելիզարգացնելովիրտեխնիկանևվարպետությունը: Այդաշխատանքիարդյունքըեղան 1987, 1991 և 1993 թթ. Թալինումկայացածանհատականցուցահանդեսները, որոնքազդարարեցինվարպետիմասին, ովստեղծելէգեղանկարչությանսեփական, միայնիրենբնորոշձևը, իրձեռագիրը:

ՎահանինվաղուցէրգրավումՕդեսան, միքաղաք, որըհարուստէիրգեղանկարչականավանդույթներովևաշխարհինէտվելբազումհռչակավորևտաղանդավորնկարիչների: 1996 թ. ՕդեսայումկայացավՎահանիառաջինանհատականցուցահանդեսը, ինչինհետևեցին 1998, 1999 և 2002 թթ. ցուցահանդեսները: Վերջինցուցահանդեսըներառվածէ «Օդեսայիոսկեալմանախ»-իմեջ, որտեղտեղենգտելնաևՀարավայինՊալմիրայիլավագույններկայացուցիչները:

Վահանիարվեստինբնորոշէտարաբնույթ, հաճախ` սիմվոլիկպատկերներիբազմակիձևափոխումը: Սոցիումիցվերացարկվածլինելով` նրաստեղծագործություններինշնորհվածէտեսանելիփոխաբերություններիինքնատիպլեզու: