Դիմանկարը

22.03.16, ԱրարատՀախնազարյան

Նաասաց, որկնկարիինձթե՛ծեր, թե՛երիտասարդ, թե՛ուրախ, թե՛տխուր, փչացածձվերվաճառողիհետվիճաբանելիսևՆարեկացիկարդալիս, թեյխմելիսևլուսնիվրաքայլելիս, սիրողևսպանող: Եվնկարեց…

 

Ազդեցիկչափսիթղթավրագունավորկավիճներովպատկերվածէրմիարտասովորդեմք: Բիբերըստացվելէինվառկարմիր, մինչդեռիրականումշագանակագույնեն: Դեմքսներկվածէր, խզմզված, պատվածանհամապատասխանգույներիաներևակայելիգծերով. կարծեստեղագրականքարտեզլիներ: Դեղնակապտավունմազերիցանհնարէրհասկանալ`դապանկիներկվածգլուխէր, մազերիպատկառելիճերմակություն, թե՞ծաղրածուիգարշելիգլխարկ: Ահա՜թեինչպեսեննկարումսևահերին: Ճիշտէ, փոքրժամանակեսայնքանշեկլիկէի, որգլխամաշկսթափանցումէր: Ամենդեպքումդաեսէի:Այդդիմանկարնինձավելիէրհամապատասխանում, քանիմիրականդեմքը: Դեռավելին, եսինձթվումէիիմվատպատճենը: Հատկապեսգերումէինաչքերը: Նրանցմեջեստեսաայնամենանվիրականը, ինչըզգացելէիիմներսում, բայցչէիկարողացելտեսնելհայելումեջտասնհինգտարվաընթացքումօրըմեջսափրվելիս. դաիմհոգո՜ւդիմանկարնէր:

 

Դիմանկարըիմփոքրիկսենյակիպատիցկախելուցհետոմիայնեսհասկացա, որնրահամարնեղվածքէ: Տեղըհերիքումէրամենինչիհամար. «ՍիքստինյանՄադոննայի» վերարտադրության (միևնույնչափսի) և «Katz» խմբիաղջիկ-կատվիկներիհամար, ձիերիմիամբողջերամակովպաստառիևփորագրությանհամար, բոլորգրքերիհամար, տեղկարնաևպահարանիևգրչատուփիհամար, հեռաստացույցիևնույնիսկսառնարանիևիրերիմիամբողջկույտիհամար, միանթեո՛չդիմանկարի: Ուրասեսորչէիփորձումտեղադրելայն, նույնիսկ` առաստաղին: Դիմանկարըչէրենթարկվումիմդիզայներականհնարքներին. այնտարածությունէրպահանջում: Եսհասկացա, որամենինչիզուրէևկախեցիպատից` բազմոցիդիմաց, այնպես, որտեսանելիլիներմահճակալից, ինչիցէլսենյակըանհարմարավետդարձավ. ասեսբոլորիրերըխառնաշփոթձևովընկածէինմեկըմյուսիվրաուկորցրելէինհավասարակշռությունը: 

 

Բայցամենազարմանալինայնէր, որդիմանկարիաչքերըփոփոխվումէին: Նրանքմե՛րթփիլիսոփայումէին, մե՛րթխորամանկում, մե՛րթէլտխրումինձհամարանհայտբաներիկորստից, մե՛րթերազումինչ-որմանրուքներիմասին. ամենըչեսթվարկի:

 

Դիմանկարնապրո՜ւմէր: Նրատրամադրությունըփոխվումէր, երբինձմոտհյուրերէինգալիս: Ճի՛շտէ, մեծամասամբայնմռայլվումէր, քիչէրմնումշրջվի, ինչպեսերբեմնպատահումէ, երբփորձումեսազատվելգնացքիխցիկիկպչուն, կեղծճամփորդակցից: Միուրիշանգամուշադիրլսումէրմերզրույցներըևայդընթացքումխորըվշտանում, կարծեսթեմենքամենանգամխոսումէինքոչայնմասին, ինչիմասինարժերխոսել: Իսկպատահումէր` հուսահատվում, պարփակվումէրինքնիրմեջևօրերովուշաբաթներովքարանում, ինչպեսյուրաքանչյուրսովորականնկար: Պետքէնշել, որամեննորհյուրիայցովկենդանանումէր, կարծեսհույսովսպասումէրինչ-որմեկին` միփրկչի, որըիրենազատությունկբերեր:

 

Այդգաղտնիքըեսոչմեկիառջևչբացեցի:

 

Իմհյուրերըփորձումէինկա՛մառհասարակուշադրությունչդարձնելդիմանկարին, կա՛մզգուշորեն, ումինչքաններումէրնրբանկատությունը, խորհուրդտալայնհեռացնել: «Ախրգոնեդալիներքո՜դիմանկարը», մոտավորայսպեսէրհնչումնրանցհամոզողվճիռը, ինչիցհետոնրանքսկսեցինավելիհազվադեպերևալ: Միծանոթնկարիչ, որըմիգուցեամենևինէլնկարիչչէր, հակիրճգնահատականտվեց: «Կարմիրաչքերնկարումենխենթերին», ասացևլրիվհրաժարվեցընդունելնկարչինորպեսայդպիսին: Եսչհամարձակվեցինրաառջևբացահայտել, թեումդիմանկարնէդա: Միայնմայրսչկասկածեցնմանությունը:  Նատխուրհառաչեցևասաց. «Տղա՛ս, դիմանկարումդուայնքա՜նծերես, ինձանիցմեծ»: Այդպահինեսպարզզգացիիմսարսափեցնողխոցելիությունը, ինչպեսպատյանիցդուրսեկածկրիա: Եսչդիմացաճնշմանը:

 

Փաթաթեցիդիմանկարըայնպիսիտհաճզգացողությամբ, ասեսփաթաթումեմինքսինձևդրեցիպահարանիհետևում` փոշոտվելու: Ապասկսեցիերազելմարմարեհատակովուգմբեթազարդսյուներով, ընդարձակուդատարկհյուրասենյակովառանձնատանմասին, որտեղ, միգուցե, այդքանահավորնեղվածքչիլինիևորտեղ, հնարավորէ, տեղկգտնվիիմդիմանկարիհամար: Ավելինես, երևիթե, արդենունակչեմերազել: Ավելին, եսկիմանամ, երբերբևէկբացեմկծիկը. նկատիունեմ` իմհոգին: