ԿիլպՎահան

22.06.16

Դեռևսջերմացնողարևիպայծառլույսիներքոմիպահփայլփլումէինսարդոստայնիկիսաթափանցիկթելերը` վերբարձրացածհազիվզգացվողօդիհոսանքիմեջ, որըարդենկլանելէրսառչողծովիզովությունը: Օդեսացիները, զգալով, որշատքիչէմնացելանձրևոտօրերին, կարծեսպայմանավորված` հավաքվելէինքաղաքիկենտրոնում:  Մարդկայինհոսքերըպտույտէինգործումքաղաքայինայգում, Գամբրինուսիշուրջ, ՀունականհրապարակումևԴերիբասովսկայայիցանշտապուղղվումէինդեպիօպերայինթատրոն, ապա` Պրիմորսսկիբուլվար` աստիճաններիմոտմշտապեսզգոնկանգնածդուքսիմոտ: ԻսկավելիարագընթացներըհասնումէիննաևմինչևՏյոշչինիկամուրջ: Կարելիէասել, բնակչությունընշումէր«փոքրամառ»ոչպաշտոնականտոնը:

Օպերայինթատրոնիձախկողմումգտնվողբակումմեծթվովմարդիկէինհավաքվել: Այնտեղինչ-որբանէրտեղիունենումև, պարզէ, որայնտեղէինձգտումտեսարաններդիտելուսիրահարմարդիկ, ովքերԴերիբասովսկայայիվրաարդենպաղպաղակէինուտում, սուրճ, գարեջուրկամավելիուժեղմիբանխմում… Մինչխցկվելովանցնումէիմեջքերիցանկապատիմիջով, ստիպվածեղամիփոքրմնալայդիրարանցմանմեջ:

Չնայածլավեղանակին` նահագելէրերկար, մինչևոտքիկոճերըհասնողկանաչաշագանակագույնանձրևանոց, որիտակիցերևումէինհաստտակերովհսկակոշիկներըմիայն: Անձրևանոցնամուրկոճկվածէրմինչևվիզը, իսկմինչևարմունկներըծալածթևերիմիջիցառաջէինեկելմերկթուխձեռքերը: Աջդաստակինշողշողումէրհաստոսկեգույնապարանջանը: Ապարանջանինհամապատասխաննրաամուրպարանոցինվերարկուիօձիքիցփայլումէրնունպեսհաստ,ոսկյաշղթա, որբավականձիգէրնրավրա: Գլուխըճաղատէր. ոչթեթրաշած, այլիսկապեսմերկ: Չուներնույնիսկհոնքերևթարթիչներ: Անմազությունիցևմաշկիթխութունիցդեմքինառանձնանումէինուռուցիկուխոշորաչքերիսպիտակուցները: Դրանքասեսգլորվումէինդեմքին, երբնահայացքըդարձնումէրմե՛րթկեցվածքընդունածտղամարդուն, որընստածէրբացովիաթոռին, մե՛րթմեծթղթին: Նրանկարներըփռվածէինհենցասֆալտին` դիմանկարներ, որարվածէինկավիճներով` հաստմոխրագույնթղթիվրա: Չդադարելովնկարել` երբեմննաինչ-որբանէրբարձրասումամբոխին, բայցհստակոչմեկինչէրդիմում: Թեևկարողէրնաևհանկարծժպտալորևէմեկինևմտերմաբարմիքանիբառփոխանակելնրահետ:

Իհարկե, հարավայինհասարակությանհամարայնքանէլմեծնշանակությունչուներմեկդերասանովթատրոնը, այնէլ`բացերկնքիտակ, բայցմարդկանցկանգնեցնումէրմեկայլբան: Գույնե՜րը: Գույներիխելահեղությո՛ւնը: Գույներիշատրվա՜նը: Այդդիմանկարներնասեսխոսումէին, ո՛չ, ճչումհանդիսատեսին` նայիր, տե՛ս, թեինչպիսինդուկարողեսլինել, եթեգտնեսիմաշխարհմտնելուդուռը: Մարդկանցմեծամասնությունըկամացքայլերովէինանցնումնկարներիկողքով, կարծեսթեհարգանքիպտույտտալով, ևկամացհեռանումէինբակից` քաղաքինորանակնկալներիփնտրտուքով:

Բայցորոշներըանշարժհետևումէինվարպետիհաստմատներովբռնածգունավորկավճին: Օդեսացիներըարվեստովհրապուրվածմարդիկեն,ևամենմինկարնրանցկարողէպահելնկարչիմոտ: Բայցայստեղինչ-որառեղծվածայինբանէրտեղիունենում: Ակամապատկերացնումէիր, թեինչգույներովևհնարքներովնկարիչըկպատկերերիրնոր«այլմոլորակայինին»: Զվարճալիէրիրականմարդունեկվորիձևովպատկերացնել: Թվումէր, թենաէ, բայցայնքանէլչէ: Այդպատճառովէլգործընթացըգերումէր,և«երկրպագուները»համբերատարսպասումէին, որպեսզիվերջիվերջոտեսնեն, թեստացվածնկարըինչքանովէնմանիրենցպատկերացրածին, ո՛չ, բնօրինակին: Միգուցեինչ-որմեկնայստեղէրկանգնելայլհանգամանքներիբերումով, բայցինձմոտհենցայդպեսէր:

Հայտնվեցինլավհագնվածմիջինտարիքիերկուտղամարդ, որոնքբավականաղմկոտէինխոսում: Նրանցիցմեկը՝նիհարուբարձրահասակմիսևահեր, բացահայտհետաքրքրությունցուցաբերեցդիմանկարներինկատմամբևքայլումէր` ուշադիրուսումնասիրելովբոլորնկարները: Մյուսը, շագանակագույնմազերով, կանգնելէրտեղումևյուրաքանաչյուրնկարիհասցեինանպարկեշտկատակներէրբացթողնումընկերոջհետևից: «Վովո, նայի՛ր. այսէքսկավատո՞րնէնրանիրշերեփովայսպեսքերծել: Իսկապաա՜յսմեկը: Այսի՞նչէհոսումբերանից»:

Ամենինչշատլավլսվումէր, այդթվումևնկարչին: Երբսևահերընկարներըդիտելուերկրորդպտույտնարեց, շագանակագույնմազերովըսկսեցշտապեցնելնրան. «Ինչքաննայեցիրվրձնախազերին, հերիքէ, գնա՛նք, մեզսպասումեն»:  Այսպահինսևահերըմոտեցավնկարչինևհարցրեցնկարներիցմեկիգինը: Նկարիչըմերժեցնրան` պատճառաբանելով, որնկարներըչափազանցթանկենևչենվաճառվում: Սևահերըակնհայտորեննեղսրտեց: Եվհենցայդժամանակնրակողքինհայտնվեցընկերը: Լսելովմերժումը` նահավաստիացրեցսևահերին, որհիմաամենինչիմասինկպայմանավորվիևինքըկգնի:

-Լսի՛ր, - նադիմեցնկարչին: Աշխարհումամենինչիրգիննունի, դուգիննասա, եսկգնեմ: Եթեիմընկերոջնայսքանշատէդուրեկելայսնկարը, ապաեսուզումեմնրաննվիրել:

-Սաչափազանցթանկարժի: Դուքայդքանշատչեքվճարի,- կրկինմերժեցվարպետը:

-Թույլտուրեսորոշեմ` ինչնէինձհամարթանկ, իսկինչը` ոչ: Ինչքա՞նէ:

-Հազարռուբլի:

                                  

Շագանակագույնմազերովըծիծաղեցևհանկարծպարզվեց, որնա, իվերջո, ունակէսովորականզրույցի:

-Եսչեմուզումիջեցնելքոարվեստը, միգուցեայնավելինէլարժի, եսդրանիցոչինչչեմհասկանում: Բայցչորսհարյուրիցավելինչեմկարողտալ:

-Ահա՛, տեսնո՞ւմեք, չէ՞որեսասումէի, որչիվաճառվում:

Ընկերներըձեռնունայնհեռացան: Եվիսկապես, այդժամանակներումքառասունռուբլիովհնարավորէրռեստորանումընթրել: Այնպեսոր, բավականպատշաճթիվէրհայտարարվել:

Շուտովհայտնվեցինբարձրդասարանցիերկուընկերուհիներ: Նրանքանթաքույցհիացմունքիմեջէիննկարներից: Նրանցիցմեկըմոտեցավնկարչին, ցույցտվեցնույնդիմանկարըևնույնպեսհարցրեցգինը:

-Քսանռուբլի,- պատասխանեցտերը, - իսկդուչե՞սուզում, որեսքոդիմանկարըպատկերեմ: Միևնույնգնով: Արդյո՞քքեզպետքէուրիշիդիմանկարը:

-Ո՛չ, եսհենցայսդիմանկարնեմուզում,- ևշփոթվածավելացրեց, - բայցեսընդամենըտասըռուբլիունեմևմիքանիկոպեկ:

Ընկերուհինևսհինգըառաջարկեց:

-Դեինչ, կտաքտասնհինգռուբլինուկոպեկներըևչե՞քափսոսի,- առաջինանգամնկարչիաչքերիսպիտակուցներըթաքնվեցինկկոցածկոպերիտակ:

-Այո՛, կտանք:

-Իսկինչպե՞սեքտունհասնելու:

-Մենքայնքանէլհեռուչենքապրում, միկերպկհասնենք:

-Դելավ, տուրտասըռուբլիևվերցրունկարը, միայնխոստացիր, որայնկկախեսքոբազմոցիվերևում:

-Եսայդպեսէլուզումէիանել:

-Կատակումեմ, կախիրորտեղուզումես, չէ՞որայնքոննէ:

Աղջիկներըգնացին, իսկնկարիչըբարձրացրեցԼենինովկարմիրգիրքըևցնցեցայն:

-Ահա՛, աղջկանտասըռուբլիենտվել, որովկարողէդիսկոտեկգնալ, իսկնաինձնիցնկարէգնում: Դաինձհամարամենինչիցթանկէ:

            ԱյդնկարիչնիմազգակիցՎահանԱնանյաննէր (նաիրնկարներըմակագրումէրԿիլպՎահանանվանումով), ումմեջեսայնժամանակչէիճանաչումհային, երևիթեորովհետևնաարդենամբողջաշխարհինէրպատկանում:

                       

Իլիչևսկ, 22.06.2014